Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap III.

Treść

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
25 lutego 2015 r. – 26 marca 2015 r.

Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki – Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
tel. (32) 776 37 01
adres mailowy: urbanistyka@umtychy.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Uwagi i opinie dotyczące projektu planu miejscowego należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia, do dnia zakończenia konsultacji.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
- odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
- pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Informacja o wynikach konsultacji:
Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 9 kwietnia 2015 r.

Data start 2015-02-25
Data koniec 2015-03-26
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęKamiński Konrad
Data wytworzenia informacji2015-02-25
  1. 2015-02-25 09:17:20 Kamiński Konrad - Edycja istniejącej informacji
  2. 2015-02-25 09:17:07 Kamiński Konrad - Edycja istniejącej informacji
  3. 2015-02-25 09:16:32 Kamiński Konrad - Edycja istniejącej informacji
  4. 2015-02-25 09:16:07 Kamiński Konrad - Edycja istniejącej informacji
  5. 2015-02-25 09:15:57 Kamiński Konrad - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót