Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Raport z przeprowadzonych  konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tychach na lata 2022-2027

Treść

Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Data start 2022-09-20
Data koniec 2022-10-05
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęSzmigiel Anna
Data wytworzenia informacji2022-09-20
  1. 2022-09-20 14:47:38 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-09-20 14:46:56 Szmigiel Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót