Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap V

Treść

W trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
Prezydent Miasta Tychy
informuje o rozpoczęciu w dniu 16 sierpnia br. konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap V.
1) Tytuł projektu uchwały:
Uchwała Nr .../.../… Rady Miasta Tychy z dnia … ... r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap V.
2) Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
16 sierpnia br. – 13 września br.
3) Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki – Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
tel. 32 776 37 01,
adres mailowy: urbanistyka@umtychy.pl
4) Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Uwagi i opinie dotyczące projektu planu miejscowego należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia, do dnia zakończenia konsultacji.
Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
b) pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.
5) Informacja o wynikach konsultacji:
Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 27 września br.

Data start 2022-08-09
Data koniec 2022-09-16
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęKoronowska Aleksandra
Data wytworzenia informacji2022-08-05
  1. 2022-08-16 10:05:35 Pietrzak Piotr - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-08-16 10:04:02 Pietrzak Piotr - Edycja istniejącej informacji
  3. 2022-08-05 12:11:18 Koronowska Aleksandra - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót