Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie: ul. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej nr 179 w Tychach

Treść

Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
19 stycznia 2021 r. do 02 marca 2020 r.
W imieniu Prezydenta Miasta Tychy konsultacje prowadził:
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki – Urząd Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
W konsultacjach organizacje nie zgłosiły żadnych uwag lub opinii dotyczących przedmiotowego projektu uchwały

Data start 2021-03-16
Data koniec 2021-03-30
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęPietrzak Piotr
Data wytworzenia informacji2021-03-05
  1. 2021-03-16 08:48:52 Pietrzak Piotr - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-03-16 08:48:08 Pietrzak Piotr - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót