Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Wyniki konsultacji projektów uchwał w sprawie:
1. zmiany uchwały Nr L/825/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2. ustalenia dla miasta Tychy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.

Treść

Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

25 lutego 2021 r. – 11 marca 2021 r.
W imieniu Prezydenta Miasta Tychy konsultacje przeprowadził:
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tychy
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
W konsultacjach organizacje nie zgłosiły żadnych uwag i opinii dotyczących przedmiotowych projektów uchwał

Data start 2021-03-12
Data koniec 2021-03-26
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęPływaczyk Beata
Osoba wprowadzająca informacjęPływaczyk Beata
Data wytworzenia informacji2021-03-12
  1. 2021-03-12 07:09:50 Pływaczyk Beata - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-03-12 07:07:33 Pływaczyk Beata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót