Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Konsultacje dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:
1. Zmiany uchwały Nr L/825/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2. Ustalenia dla miasta Tychy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży  oraz ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych

Treść

Termin rozpoczęcia – zakończenia konsultacji:
25 lutego – 11 marca 2021.
Jednostka organizacyjna, wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:
Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej
Urząd Miasta Tychy,
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy,
tel. (32) 776 31 03,
dzialalnosc@umtychy.pl
Sposób wnoszenia uwag i opinii:
1) Uwagi i opinie dotyczące projektów należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia.
2) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
a) odniesienie do tytułu konsultowanych projektów oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą (tj. rozdziału, ustępu, punktu, litery, tiretu) wraz
z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
b) pełną nazwę organizacji pozarządowej, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.
Informacja o wynikach konsultacji:
Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 25 marca  2021 r.

Data start 2021-02-25
Data koniec 2021-03-11
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęPicho Dorota
Osoba wprowadzająca informacjęPływaczyk Beata
Data wytworzenia informacji2021-02-25
 1. 2021-02-25 17:15:29 Pływaczyk Beata - Edycja istniejącej informacji
 2. 2021-02-25 15:52:01 Pływaczyk Beata - Edycja istniejącej informacji
 3. 2021-02-25 15:51:40 Pływaczyk Beata - Edycja istniejącej informacji
 4. 2021-02-25 15:46:56 Pływaczyk Beata - Edycja istniejącej informacji
 5. 2021-02-25 15:46:28 Pływaczyk Beata - Edycja istniejącej informacji
 6. 2021-02-25 13:20:22 Pływaczyk Beata - Edycja istniejącej informacji
 7. 2021-02-25 13:19:07 Pływaczyk Beata - Edycja istniejącej informacji
 8. 2021-02-25 13:13:34 Pływaczyk Beata - Edycja istniejącej informacji
 9. 2021-02-25 13:02:57 Pływaczyk Beata - Edycja istniejącej informacji
 10. 2021-02-25 12:53:04 Pływaczyk Beata - Edycja istniejącej informacji
 11. 2021-02-25 12:51:27 Pływaczyk Beata - Edycja istniejącej informacji
 12. 2021-02-25 12:49:57 Pływaczyk Beata - Edycja istniejącej informacji
 13. 2021-02-25 12:46:09 Pływaczyk Beata - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót