Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej w Tychach

Treść

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
17 listopada 2020 r. – 31 grudnia 2020 r.

Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:
Urząd Miasta Tychy
Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
tel. (32) 776 37 01,
adres mailowy: urbanistyka@umtychy.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:
Uwagi i opinie dotyczące projektu planu miejscowego należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt. 3 ogłoszenia, do dnia zakończenia konsultacji.
Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
- odniesienie do tytułu konsultowanego projektuoraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,
- pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Informacja o wynikach konsultacji:
Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 15 stycznia  2021 r.

Data start 2020-11-10
Data koniec 2021-01-15
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęPietrzak Piotr
Data wytworzenia informacji2020-11-10
  1. 2020-11-16 07:49:40 Pietrzak Piotr - Edycja istniejącej informacji
  2. 2020-11-16 07:49:07 Pietrzak Piotr - Edycja istniejącej informacji
  3. 2020-11-16 07:46:59 Pietrzak Piotr - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót