Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Wyniki konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Tychy  w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/802/18 Rady Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia dla miasta Tychy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych

Treść

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag i opinii do konsultowanego projektu uchwały.

Data start 2018-08-13
Data koniec 2018-08-13
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęGospodarek Jerzy
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2018-08-16
  1. 2018-08-16 12:57:21 Roztropowicz Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-08-16 12:55:44 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót