Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Wyniki konsultacji projektów uchwał u Rady Miasta Tychy  w sprawie:
1) ustalenia dla miasta Tychy maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych;
2) zmiany uchwały nr XI/135/15 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Treść

Konsultacje przeprowadzono na podstawie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Organizacje pozarządowe nie zgłosiły żadnych uwag i opinii do konsultowanych projektów uchwał.

Data start 2018-06-20
Data koniec 2018-06-20
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęGospodarek Jerzy
Osoba wprowadzająca informacjęRoztropowicz Iwona
Data wytworzenia informacji2018-06-21
  1. 2018-06-21 11:08:06 Roztropowicz Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót