Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz rzeki Gostyni w Tychach – etap II.

Treść

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

24 kwietnia  2018 r. – 24 maja 2018 r.

Jednostka organizacyjna wyznaczona do opracowania projektu i przeprowadzenia konsultacji wraz z danymi kontaktowymi:

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki – Urząd Miasta Tychy

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

tel. (32) 776 37 01,

adres mailowy: urbanistyka@umtychy.pl

Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Uwagi i opinie dotyczące projektu planu miejscowego należy kierować w formie pisemnej lub drogą elektroniczną do jednostki organizacyjnej wskazanej w pkt 3 ogłoszenia, do dnia zakończenia konsultacji.

Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem,

b) pełną nazwę organizacji pozarządowych, adres siedziby, numer z rejestru, numer REGON, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji oraz katalog obszarów działalności statutowej.

Informacja o wynikach konsultacji:

Wyniki konsultacji zamieszczone będą na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Tychy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia konsultacji, tj. do dnia 7 czerwca 2018 r.

Data start 2018-04-24
Data koniec 2018-06-07
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęLorbiecki Michał
Data wytworzenia informacji2018-04-17
  1. 2018-04-18 07:58:56 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  2. 2018-04-12 12:21:16 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  3. 2018-04-12 12:20:22 Lorbiecki Michał - Edycja istniejącej informacji
  4. 2018-04-12 12:20:05 Lorbiecki Michał - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót