Tyskie krajobrazy

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje
Tytuł

Wyniki konsultacji w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap I

Treść

Konsultacje przeprowadzono w trybie Uchwały Nr 0150/XLVI/1036/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

W konsultacjach organizacje nie zgłosiły żadnych uwag lub opinii dotyczących przedmiotowego projektu uchwały.

Data start 2016-03-07
Data koniec 2016-03-31
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZdebel Magdalena
Osoba wprowadzająca informacjęKamiński Konrad
Data wytworzenia informacji2016-03-07
  1. 2016-03-07 08:51:25 Kamiński Konrad - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót