Tyskie krajobrazy

Komisje Rady Miasta

Komisje Rady Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Symbol KFP
Nazwa Komisja Finansów Publicznych
Przewodniczący Mrozowski Jacek
Zastępca Idzik Magdalena
Skład komisji Drob Henryk Idzik Magdalena Moćko Stefan Mrozowski Jacek Podmokły Mieczysław Rozkoszny Michał Sobociński Sławomir Spisak-Golemo Aleksandra Twardzik Józef Zamasz Krzysztof
Przedmiot działania

Przedmiot działania Komisji Finansów Publicznych:

I. Opiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
1. Ustalenia wynagrodzenia Prezydenta,

2. Kierunków działania Prezydenta i przyjęcia sprawozdania z jego działalności,

3. Budżetu gminy (z uwzględnieniem postanowień Uchwały Nr 207/99 Rady Miasta Tychy z dnia 2 września 1999r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu),

4. Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu oraz w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,

5. Ustalenia zakresu działania jednostek pomocniczych gminy, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

6. Podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

7. Majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu – wyszczególnionych w art. 18 ust. 2 pkt. 9 od ppkt. a do ppkt. j ustawy o samorządzie gminnym,

8. Określenia wysokości sumy, do której prezydent może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

9. Przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, na podstawie porozumienia z organami tej administracji,

10. Wykonywania zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego,

11. Współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,

12. Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

II. Opiniowanie innych spraw dotyczących finansów publicznych gminy, które skierowane zostały do Komisji.

III. Inicjatywa uchwałodawcza w sprawach dotyczących przedmiotu działania Komisji.

Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba wprowadzająca informacjęLuboń-Stysiak Aneta
Data wytworzenia informacji2009-11-04
    Powrót