Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (RKO)
- Lista spraw -
1

Dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

2

Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania

3

Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej

4

Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych dotyczących wykorzystania ciepła Ziemi

5

Udostępnienie informacji geologicznej (nieodpłatne)

6

Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż w zakresie kompetencji starosty i marszałka województwa

7

Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od mieszkańców

8

Wydanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu do środowiska

9

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

10

Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

11

Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

12

Wydanie pozwolenia zintegrowanego

13

Wydanie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji

14

Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem

15

Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów

16

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

17

Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów

18

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej oraz jej zmian

19

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych oraz jego zmian

20

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

 

21

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

22

Zgłoszenie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, wytwarzającej pole elektromagnetyczne

23

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - oczyszczalnia ścieków

24

Zgłoszenie odbioru kanalizacji deszczowej

Powrót