Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki (GWP)
- Lista spraw -
1

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

2

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu

3

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium

4

Przyjęcie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu

5

Przyjęcie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium

6

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

7

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

8

Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów

9

Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

10

Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

11

Wydanie zaświadczenia o objęciu terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

12

Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

13

Zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy

14

Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

Powrót