menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

URZĄD MIASTA

Wydziały
PDF Drukuj
Wydział Geodezji (GWG)
- Lista spraw -
1

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

2

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych

3

Nadanie numeru porządkowego

4

Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów

5

Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej

6

Rozgraniczenie nieruchomości

7

Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości

8

Udostępnienie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny - MAPY

9

Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

10

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

11

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

12

Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości

13

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

14

Wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków

15

Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego

16

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnicznej

17

Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej