menu przedmiotowe
menu podmiotowe

URZĄD MIASTA

Wydziały
PDF Drukuj
Wydział Geodezji (GWG)
- Lista spraw -
1

Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków

2

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych

3

Nadanie numeru porządkowego

4

Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów

5

Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej

6

Rozgraniczenie nieruchomości

7

Udostępnienie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny - MAPY, RCiWN

8

Uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

9

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

10

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

11

Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości

12

Wydanie wypisu z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz wypisu i wyrysu z rejestru gruntów

13

Wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków

14

Wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy lub numeru porządkowego

15

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnicznej

16

Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej