Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Spraw Obywatelskich (DUL)
- Lista spraw -
1

Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji

2

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

3

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej

4

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

5

Udostępnienie rejestru wyborców

6

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

7

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

8

Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców

9

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

10

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

11

Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania

12

Wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

13

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

14

Wymeldowanie decyzją admnistracyjną

15

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

16

Wypłata świadczeń pieniężnych za odbyte ćwiczenia wojskowe

17

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

18

Zameldowanie decyzją admnistracyjną

19

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

20

Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

21

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych

22

Zgłoszenie wpisu oraz zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

23

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

24

Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Powrót