Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Spraw Obywatelskich (DUL)
- Lista spraw -
1

Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji

2

Likwidacja i wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

3

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

4

Udostępnienie danych z Centralnego Rejestru Wyborców

5

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

6

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

7

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

8

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

9

Wpis obywatela polskiego do Centralnego  Rejestru  Wyborców – ujęcie w stałym obwodzie głosowania 

10

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

11

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

12

Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania

13

Wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

14

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

15

Wymeldowanie decyzją admnistracyjną

16

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

17

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

18

Zameldowanie decyzją admnistracyjną

19

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

20

Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

21

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych

22

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

23

Zmiana danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

24

Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Powrót