menu przedmiotowe
WYBORY I REFERENDA
menu podmiotowe

URZĄD MIASTA

Wydziały
PDF Drukuj
Wydział Spraw Obywatelskich (DUL)
- Lista spraw -
1

Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji

2

Potwierdzenie profilu zaufanego

3

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

4

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej

5

Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

6

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

7

Udostępnienie rejestru wyborców

8

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

9

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego

10

Uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

11

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

12

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

13

Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców

14

Wydanie decyzji dotyczącej pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzowi uznanemu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub samotnego

15

Wydanie dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia

16

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

17

Wydawanie dowodu osobistego osobie ubezwłasnowolnionej

18

Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy dziecku w wieku do 5 lat

19

Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie powyżej 18 lat

20

Wydawanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie w wieku 5 - 18 lat

21

Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania

22

Wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

23

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

24

Wymeldowanie decyzją admnistracyjną

25

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

26

Wymiana dowodu osobistego z powodu upływu terminu ważności

27

Wymiana dowodu osobistego z powodu zmiany danych w dowodzie osobistym

28

Wypłata świadczeń pieniężnych za odbyte ćwiczenia wojskowe

29

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

30

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

31

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

32

Zameldowanie decyzją admnistracyjną

33

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

34

Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

35

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych

36

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

37

Zgłoszenie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

38

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z poza granicy

39

Zgłoszenie znalezienia dowodu osobistego

40

Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej