Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Spraw Obywatelskich (DUL)
- Lista spraw -
1

Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji

2

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

3

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej

4

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

5

Udostępnienie rejestru wyborców

6

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

7

Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania do zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierza odbywającego tę służbę za żołnierza samotnego

8

Uznanie za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

9

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

10

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

11

Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców

12

Wydanie decyzji dotyczącej pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzowi uznanemu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub samotnego

13

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

14

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

15

Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania

16

Wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

17

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

18

Wymeldowanie decyzją admnistracyjną

19

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

20

Wypłata świadczeń pieniężnych za odbyte ćwiczenia wojskowe

21

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

22

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej

23

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

24

Zameldowanie decyzją admnistracyjną

25

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

26

Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

27

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych

28

Zgłoszenie wpisu oraz zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

29

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

30

Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Powrót