Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Spraw Obywatelskich (DUL)
- Lista spraw -
1

Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji

2

Likwidacja i wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

3

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

4

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej

5

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

6

Udostępnienie rejestru wyborców

7

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

8

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

9

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

10

Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców

11

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

12

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

13

Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania

14

Wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

15

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

16

Wymeldowanie decyzją admnistracyjną

17

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

18

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

19

Zameldowanie decyzją admnistracyjną

20

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

21

Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

22

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych

23

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

24

Zmiana danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

25

Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Powrót