Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Spraw Obywatelskich (DUL)
- Lista spraw -
1

Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji

2

Likwidacja i wykreślenie z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

3

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

4

Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej

5

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL

6

Udostępnienie rejestru wyborców

7

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

8

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

9

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

10

Wpisanie obywatela polskiego do rejestru wyborców

11

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

12

Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej 

13

Wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania

14

Wydawanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

15

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

16

Wymeldowanie decyzją admnistracyjną

17

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

18

Wypłata świadczeń pieniężnych za odbyte ćwiczenia wojskowe

19

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

20

Zameldowanie decyzją admnistracyjną

21

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

22

Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS

23

Zezwolenia na przeprowadzenie imprez masowych

24

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

25

Zmiana danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

26

Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Powrót