Tyskie krajobrazy

Wydziały

Urząd Stanu Cywilnego (DUC)
- Lista spraw -
1

Dokonanie zmiany imienia (imion) dziecka

2

Nadanie dziecku nazwiska męża matki lub żony ojca

3

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

4

Odtworzenie treści polskiego aktu stanu cywilnego

5

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

6

Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa

7

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

8

Transkrypcja aktu stanu cywilnego (przeniesienie do rejestru stanu cywilnego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego)

9

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej (nie dotyczy Danii)

10

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nienależącym do Unii Europejskiej lub w Danii

11

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

12

Wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska

13

Wydanie odpisu i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

14

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

15

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (za granicą)

16

Wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

17

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (ślub cywilny)

18

Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)

19

Zgłoszenie (rejestracja) urodzenia dziecka

20

Zgłoszenie (rejestracja) zgonu

21

Zgłoszenie jubileuszu Złotych Godów

Powrót