Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (RKO)
- Lista spraw -
1

Decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu

2

Decyzja środowiskowa

3

Karta wędkarska

4

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5

Pozwolenia wodnoprawne

6

Pozwolenie na wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza

7

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji

8

Wniosek o wydanie warunków technicznych na odprowadzania wód opadowych do kanalizacji deszczowej, cieku / rowu

9

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

10

Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniu na podstawie umów międzynarodowych

11

Wykreślenie przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

12

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

13

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych

14

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport  nieczystości ciekłych

15

Zezwolenie na transport odpadów

16

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

17

Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

18

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

19

Zezwolenie na zbieranie odpadów

20

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód

21

Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na transport odpadów

22

Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Powrót