Tyskie krajobrazy

Wydziały

Urząd Stanu Cywilnego (DUC)
- Lista spraw -
1

Decyzja dotycząca odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą , z którego uzyskanie odpisu jest niemożliwe .

2

Decyzja dotycząca odtworzenia treści zaginionego lub zniszczonego aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi

3

Decyzja dotycząca rejestracji urodzenia , zawarcia małżeństwa , zgonu , które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego .

4

Decyzja dotycząca skreślenia części danych , które stosownie do przepisów nie mogą być umieszczone w akcie stanu cywilnego

5

Decyzja wpisująca akt stanu cywilnego sporządzony za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego

6

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

7

Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska na podstawie art.90 k.r.i op.

8

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa.

9

Oświadczenie o zmianie imienia (imion ) dziecka

10

Przyjmowanie zgłoszeń w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie

11

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka urodzonego w Tychach i wydanie 1 egzemplarza skróconego odpisu aktu urodzenia

12

Sporządzenie aktu zgonu osoby zmarłej w Tychach i wydanie 1 egzemplarza skróconego odpisu aktu zgonu

13

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego.

14

Uzupełnienie treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu.

15

Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych z ksiąg przechowywanych w Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego oraz zaświadczeń o dokonanych w nich wpisach lub o ich braku, a także zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

16

Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

17

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym ze skutkami cywilnymi

18

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego

19

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem 1 miesiąca

20

Zmiana imienia i nazwiska.

Powrót