Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (RKO)
- Informacje -
1 Wpływ zanieczyszczonej atmosfery na życie i zdrowie ludności
2 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tychy
3 Czyszczone kominy to mniejszy smog
4 Informacja dla hodowców świń
5 Informacja dot. wzrostu ryzyka zakażenia afrykańskim pomorem świń , w stadach świń w okresie letnim.
6 Informacja dotycząca adresów Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
7 Informacja dotycząca aktualnej jakości powietrza
8 Informacja dotycząca wycinki drzew w okresie lęgowym ptaków
9 Informacja o osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu oraz miejscach zagospodarowania odpadów
10 Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
11 Informacja w sprawie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
12 Informacja w sprawie wpisu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)
13 Kompost do polepszania jakości gleby
14 Mapy akustyczne Miasta Tychy - część opisowa
15 Obowiązek składania informacji o miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
16 Ocena jakości wody do spożycia - punkt ul. Katowicka
17 Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Miasta Tychy w 2022 r.
18 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie przyjęcia raportu z relalizacji " Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020".
19 Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji w sprawie przyjęcia " Programu ochrony środowiska dla miasta Tychy na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029".
20 Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji ws projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2023.
21 Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2022
22 Ogłoszenie o prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy ws projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2023
23 Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy NrXVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy
24 Plany polowań zbiorowych na terenie miasta Tychy
25 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
26 Regulamin utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Tychy
27 Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Tychy
28 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miasta Tychy
29 Wapnowanie gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych na terenie Województwa Śląskiego
30 Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
31 Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie Prezydenta Miasta Tychy na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
32 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Tychy
Powrót