Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ)
- Informacja -
Opis krótki Konkurs ofert na program pn. „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65-74 lata w mieście Tychy”.
Treść

Prezydent Miasta Tychy z siedzibą w Urzędzie Miasta Tychy Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy działając na podstawie art. 48-48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 2561 z późn. zm.), art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLI/778/22 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą: „Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku 65-74 lata w mieście Tychy” ogłasza konkurs ofert na realizację powyższego programu polityki zdrowotnej.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs - nie otwierać przed 4 lipca 2023 r.”- w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia V piętro p. 508 przy al. Niepodległości 49, w terminie do 3 lipca 2023 r.

Szczegóły w załączonych plikach.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzmigiel Anna
Osoba wprowadzająca informacjęFerenc Marzena
Data wytworzenia informacji2023-06-15
  1. 2023-06-15 12:23:28 Ferenc Marzena - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót