Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Geodezji (GWG)
- Informacja -
Opis krótki Udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
Treść

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym.

- Ustawa z dnia 4 marca 2010 r.  o infrastrukturze informacji przestrzennej.

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Kogo dotyczy:

Podmiot publiczny albo podmiot niebędący podmiotem publicznym, realizujący zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji, zapewnia się nieodpłatny dostęp do danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

 

Wymagane dokumenty:

Poprawnie wypełniony formularz wniosku zgodnie z załącznikiem do  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym i podpisany przez osobę reprezentującą podmiot publiczny.

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.


Sposób i miejsce złożenia wniosku:

W postaci papierowej:

- Pocztą tradycyjną na adres:
Urząd Miasta w Tychach
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

- Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Tychach w godzinach pracy urzędu.

 

W postaci elektronicznej:

Utrwalonego w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią, na adres Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /UMTychy/skrytka

 

Dane z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego prowadzonego dla Miasta Tychy udostępniane są przez:
Wydział Geodezji Urzędu Miasta w Tychach
al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

Format oraz sposób udostępniania danych:
Dane udostępniane są w formacie *GML
Dane są przekazywane za pomocą komunikacji elektronicznej i mogą być wykorzystane wyłącznie do realizacji zadań publicznych.

 

Termin załatwienia sprawy:

Dane zgromadzone w rejestrze udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie jest prowadzony rejestr. W przypadku gdy przepisy, na których podstawie jest prowadzony rejestr, nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie.

 

Dodatkowe informacje:

Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, zabezpiecza otrzymane dane przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. Podmiot, któremu udostępniono dane zgromadzone w rejestrze, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych.

Załączniki
  • Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym - edytowalny [ Pobierz | Pokaż ] (14,18 kB)
  • Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym PDF [ Pobierz | Pokaż ] (52,52 kB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBielenin Jacek
Osoba wprowadzająca informacjęSteczek Iwona
Data wytworzenia informacji2023-04-26
  1. 2023-04-27 08:13:02 Steczek Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2023-04-27 08:12:11 Steczek Iwona - Edycja istniejącej informacji
  3. 2023-04-26 13:21:15 Steczek Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót