Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Dowodów Osobistych (DUD)
- Informacja -
Opis krótki Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego
Treść

INFORMACJA DOTYCZĄCA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

 • Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza ten fakt niezwłocznie osobiście w organie dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem. 
 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzoniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty, poprzez platformę ePUAP (www.epuap.gov.pl, www.gov.pl).
 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej za pomocą poczty lub telefaksu.
 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun ustanowiony przez sąd lub kurator.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia organowi gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 • Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 • Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
 • Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.
 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można również dokonać automatycznie przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu się.
 • Utratę dowodu osobistego w wyniku przestępstwa zgłasza się polskiej Policji. Nie ma wówczas obowiązku dodatkowego zgłoszenia utraty organowi gminy lub konsulowi RP.
 • Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy również zgłosić do dowolnego banku.
Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby. Szczegółowe informacje dostępne na stronach: https://dokumentyzastrzezone.pl/ oraz https://www.zastrzegam.pl/

UWAGA: dowód osobisty zgłoszony w organie gminy jako utracony jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, więc nie można się nim posługiwać w przypadku jego odnalezienia. Posługiwanie się takim dowodem może powodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego jako utracony, w przypadku jego odnalezienia, jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi RP.

Załączniki Brak wprowadzonych załączników
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęAnita Zdebel
Osoba wprowadzająca informacjęZdebel Anita
Data wytworzenia informacji2020-03-09
 1. 2022-09-21 14:10:31 Zdebel Anita - Edycja istniejącej informacji
 2. 2020-03-12 17:09:44 Zdebel Anita - Edycja istniejącej informacji
 3. 2020-03-12 17:08:38 Zdebel Anita - Edycja istniejącej informacji
 4. 2020-03-12 17:06:46 Zdebel Anita - Edycja istniejącej informacji
 5. 2020-03-12 16:35:40 Zdebel Anita - Edycja istniejącej informacji
 6. 2020-03-12 16:26:36 Zdebel Anita - Edycja istniejącej informacji
 7. 2020-03-09 13:07:38 Zdebel Anita - Edycja istniejącej informacji
 8. 2020-03-09 12:51:42 Zdebel Anita - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót