Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GGN)
- Informacja -
Opis krótki Informacja dotycząca procedury udostępniania nieruchomości na cele budowy/wymiany sieci
Treść

Prezydent Miasta Tychy wydaje zgodę na wejście w teren w celu udostępnienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy/Skarbu Państwa na cele budowy bądź wymiany istniejących urządzeń infrastruktury sieciowej w zależności od typu wnioskodawcy, dla:

1) przedsiębiorstw przesyłowych,
2) pozostałych przedsiębiorstw, nie będących przedsiębiorstwami przesyłowymi oraz dla osób prowadzących działalność gospodarczą, gdzie potrzeba budowy/wymiany infrastruktury sieciowej jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą,
3) osób fizycznych zamierzających dokonać budowy/wymiany infrastruktury sieciowej na potrzeby niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

w postaci odpowiednich dokumentów, tj.:

1) dla przedsiębiorstw przesyłowych - przedwstępnej umowy dzierżawy lub umowy dzierżawy
a)  przedwstępna umowa dzierżawy - tytuł do dysponowania nieruchomością, w przypadku nieznanej daty wszczęcia i zakończenia inwestycji,
- mocą tej umowy Wydzierżawiający (Gmina/Skarb Państwa) upoważnia Dzierżawcę (Inwestor) do  złożenia oświadczenia  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, o której mowa w § 1 na cele budowlane zgodnie z treścią art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
- umowa przedwstępna jest umową nieodpłatną,
- Dzierżawca po zawarciu przedwstępnej umowy dzierżawy, zobowiązuje się do zawarcia odpłatnej przyrzeczonej umowy dzierżawy, określającej warunki korzystania z nieruchomości na czas faktycznego trwania prac budowlanych, po otrzymaniu przez niego pozwolenia na budowę lub nie wniesieniu przez właściwy organ sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy inwestycji,
- przyrzeczona umowa dzierżawy zostanie zawarta w okresie 3 lat od daty zawarcia przedwstepnej umowy dzierżawy z zachowaniem terminu ważności pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru budowy,
- jeżeli Dzierżawca przystąpi do realizacji inwestycji na nieruchomości Gminy/Skarbu Państwa, bez zawarcia przyrzeczonej umowy dzierżawy zapłaci on Wydzierżawiającemu kwotę w wysokości trzykrotności czynszu dzierżawnego, za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z gruntu, na podstawie odrębnego oświadczenia.
b) umowa dzierżawy - tytuł prawny do prowadzenia robót oraz zgoda na wykonanie inwestycji  w przypadku określenia dokładnego terminu realizacji inwestycji,
- umowa dzierżawy jest umową odpłatną, stawka czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntu pod budowę bądź wymianę urządzeń sieciowych ma charakter ryczałtowy (obejmuje cały określony w umowie okres trwania dzierżawy) i wynosi odpowiednio:

 • dla sieci energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych - 12 zł/1 mb plus podatek VAT,
 • dla sieci gazowych, cieplnych - 18 zł zł/1 mb plus podatek VAT,
 • dla sieci teletechnicznych - 24 zł zł/1 mb plus podatek VAT,
 • pod budowę urządzeń kubaturowych w wysokości 84 zł/m², plus podatek VAT, za każdy rozpoczęty m² 

zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/430/21 z 23.11.2021 r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu Gminy na cele budowy i wymiany istniejących sieci infrastruktury oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/429/21 z 23.11.2021 r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu Skarbu Państwa na cele budowy i wymiany istniejących sieci infrastruktury oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego.

- z uwagi na procedurę związaną z trybem wydzierżawienia gruntu, wnioski o  dzierżawę gruntu  powinny być składane z odpowiednim wyprzedzeniem: 

 • co najmniej miesiąc przed terminem zawarcia przedwstępnej umowy dzierżawy oraz przyrzeczonej umowy dzierżawy  na okres do 3 miesięcy, 
 • co najmniej 3 miesiące przed terminiem zawarcia umowy dzierżawy na okres 6 miesięcy, oraz kolejnej umowy dzierżawy (na kontynuację wykonania tej samej inwestycji) 
- maksymalny czas trwania umowy to okres 6 miesięcy.
-Dzierżawca, będący przedsiębiorcą przesyłowym podpisując umowę dzierżawy, zobowiązuje się do złożenia w terminie do 3 miesięcy od daty zakończenia trwania okresu przyrzeczonej umowy dzierżawy (jeżeli inwestycja określona w umowie została zrealizowana), wniosku o ustanowienie przez Gminę/Skarb Państwa służebności przesyłu oraz pokrycia kosztów określonych, jako suma wartości wynikająca z operatu szacunkowego i poniesionego przez Gminę/Skarb Państwa kosztu sporządzenia wyceny,  w formie jednorazowej odpłatności. Wynagrodzenie to zostanie powiększone o należny podatek VAT. Dzierżawca pokryje również wszelkie opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy o ustanowienie służebności przesyłu
- jeżeli Dzierżawca, będący przedsiębiorcą przesyłowym po zakończeniu okresu trwania przyrzeczonej umowy dzierżawy i zrealizowaniu przedmiotowej inwestycji, nie wywiąże się z obowiązku złożenia wniosku w terminie do 3 miesięcy, a następnie nie zostanie zawarta umowa o ustanowienie służebności przesyłu, Prezydent Miasta Tychy zleci wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość służebności przesyłu, a Dzierżawca zostanie obciążony na rzecz Gminy/Skarbu Państwa karą umowną  w wysokości równej wartości służebności określonej w operacie szacunkowym oraz kosztu wykonania wyceny, za wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Gminy/Skarbu Państwa.

2) dla pozostałych przedsiębiorstw, nie będących przedsiębiorstwem przesyłowym oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, gdzie potrzeba budowy/wymiany infrastruktury sieciowej jest związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą- przedwstępnej umowy dzierżawy lub umowy dzierżawy
a) przedwstępna umowa dzierżawy - tytuł do dysponowania nieruchomością, w przypadku nieznanej daty wszczęcia i zakończenia inwestycji,
- mocą tej umowy Wydzierżawiający (Gmina/Skarb Państwa) upoważnia Dzierżawcę (Inwestor) do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, o której mowa w § 1 na cele budowlane zgodnie z treścią art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
- umowa przedwstępna jest umową nieodpłatną,
- Dzierżawca po zawarciu przedwstępnej umowy dzierżawy, zobowiązuje się do zawarcia odpłatnej przyrzeczonej umowy dzierżawy, określającej warunki korzystania z nieruchomości na czas faktycznego trwania prac budowlanych, po otrzymaniu przez niego pozwolenia na budowę lub nie wniesieniu przez właściwy organ sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy inwestycji,
- przyrzeczona umowa dzierżawy zostanie zawarta w okresie 3 lat od daty zawarcia przedwstepnej umowy dzierżawy z zachowaniem terminu ważności pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru budowy,
- jeżeli Dzierżawca przystąpi do realizacji inwestycji na nieruchomości Gminy/Skarbu Państwa, bez zawarcia przyrzeczonej umowy dzierżawy zapłaci on Wydzierżawiającemu kwotę w wysokości do trzykrotności czynszu dzierżawnego, za każdy rozpoczęty miesiąc bezumownego korzystania z gruntu, na podstawie odrębnego oświadczenia.
- w przypadku złożenia przez inwestora ponownego wniosku o dzierżawę tego samego terenu w celu dokończenia inwestycji, przez zawarciem kolejnej umowy zostanie pobrana jednorazowa opłata,  w wysokości czynszu dzierżawnego za cały okres pomiędzy umowami. 

b) umowa dzierżawy - tytuł prawny do prowadzenia robót oraz zgoda na wykonanie inwestycji w przypadku określenia dokładnego terminu realizacji inwestycji,
- umowa dzierżawy jest umową odpłatną, stawka czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy gruntu pod budowę bądź wymianę urządzeń sieciowych ma charakter ryczałtowy (obejmuje cały określony w umowie okres trwania dzierżawy) i wynosi odpowiednio:

 • dla sieci energetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych - 12 zł/1 mb plus podatek VAT,
 • dla sieci gazowych, cieplnych - 18 zł zł/1 mb plus podatek VAT,
 • dla sieci teletechnicznych - 24 zł zł/1 mb plus podatek VAT,
 • pod budowę urządzeń kubaturowych w wysokości 84 zł/m², plus podatek VAT, za każdy rozpoczęty m² 

zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/430/21 z 23.11.21r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu Gminy na cele budowy i wymiany istniejących sieci infrastruktury oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego oraz Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr 0050/429/21 z 23.11.2021r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu Skarbu Państwa na cele budowy i wymiany istniejących sieci infrastruktury oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego
- z uwagi na procedurę związaną z trybem wydzierżawienia gruntu, wszelkie wnioski o  dzierżawę gruntu powinny być składane z odpowiednim wyprzedzeniem,

 • co najmniej miesiąc przed terminem zawarcia przedwstępnej umowy dzierżawy oraz przyrzeczonej umowy dzierżawy  na okres do 3 miesięcy, 
 • co najmniej 3 miesiące przed terminiem zawarcia umowy dzierżawy na okres 6 miesięcy, oraz kolejnej umowy dzierżawy (na kontynuację wykonania tej samej inwestycji) 
  -maksymalny  czas trwania umowy to okres 6 miesięcy

3) dla osób fizycznych zamierzających dokonać budowy/wymiany infrastruktury sieciowej na potrzeby niezwiązane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą przedwstępnej umowy użyczenia lub umowy użyczenia.

a)  przedwstępna umowa użyczenia - tytuł do dysponowania nieruchomością, w przypadku   nieznanej daty wszczęcia i zakończenia inwestycji,
- mocą tej umowy Użyczający (Gmina/Skarb Państwa) upoważnia Biorącego do używania (Inwestor) do złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, o której mowa w § 1 na cele budowlane zgodnie z treścią art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane
- umowa przedwstępna jest umową nieodpłatną,
- biorący do używania po zawarciu przedwstępnej umowy użyczenia, zobowiązuje się do zawarcia przyrzeczonej umowy użyczenia, określającej warunki korzystania z nieruchomości na czas faktycznego trwania prac budowlanych, po otrzymaniu przez niego pozwolenia na budowę lub nie wniesieniu przez właściwy organ sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy inwestycji,
- przyrzeczona umowa użyczenia zostanie zawarta w okresie 3 lat od daty zawarcia przedwstepnej umowy dzierżawy z zachowaniem terminu ważności pozwolenia na budowę/zgłoszenia zamiaru budowy,
b) umowa użyczenia - tytuł prawny do prowadzenia robót oraz zgoda na wykonanie inwestycji w przypadku określenia dokładnego terminu realizacji inwestycji,
- umowa użyczenia jest umową nieodpłatną,
- maksymalny czas trwania umowy to okres 6 miesięcy,
- z uwagi na procedurę związaną z trybem użyczenia gruntu, wszelkie wnioski o użyczenie gruntu powinny być składane z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. miesiąc przed terminem zawarcia umowy użyczenia.

Załączniki
 • wniosek o zawarcie przedwstępnej umowy dzierżawy/użyczenia gruntu stanowiącego własność Gminy Miasta Tychy/Skarbu Państwa na cele umieszczenia infrastruktury sieciowej [ Pobierz | Pokaż ] (185,71 kB)
 • wniosek o zawarcie umowy dzierżawy [ Pobierz | Pokaż ] (183,49 kB)
 • wniosek o ustanowienie służebności przesyłu [ Pobierz | Pokaż ] (338,93 kB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęZielińska Hanna
Osoba wprowadzająca informacjęGrudka Anna
Data wytworzenia informacji2016-05-24
 1. 2022-01-11 09:04:10 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 2. 2019-02-08 13:12:27 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 3. 2019-02-07 10:56:05 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 4. 2019-02-07 10:46:59 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 5. 2019-02-07 10:44:47 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 6. 2019-02-07 10:42:10 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 7. 2019-02-07 10:38:41 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 8. 2019-02-07 10:15:59 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 9. 2019-02-07 08:17:20 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 10. 2016-05-27 12:50:28 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 11. 2016-05-27 12:49:21 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 12. 2016-05-27 12:48:54 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 13. 2016-05-27 12:48:32 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 14. 2016-05-27 12:48:22 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 15. 2016-05-27 12:48:05 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 16. 2016-05-24 10:22:55 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 17. 2016-05-24 10:13:16 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 18. 2016-05-24 10:12:37 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 19. 2016-05-24 10:12:09 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 20. 2016-05-24 10:09:54 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 21. 2016-05-24 10:08:38 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 22. 2016-05-24 10:07:23 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 23. 2016-05-24 10:03:04 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 24. 2016-05-24 09:32:30 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 25. 2016-05-24 09:24:37 Grudka Anna - Edycja istniejącej informacji
 26. 2016-05-24 09:15:42 Grudka Anna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót