Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich (PRF)
- Informacja -
Opis krótki Strategia Rozwoju Miasta Tychy 2020+
Treść

Strategia Rozwoju Miasta Tychy 2020+ wskazuje cele strategiczne i operacyjne istotne dla rozwoju miasta do 2020 roku. Przygotowanie dokumentu poprzedzone zostało diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej Tychów w oparciu o dane statystyczne z lat 2008 – 2013 oraz przeprowadzone badania wśród mieszkańców. Główne założenia Strategii wypracowane zostały podczas warsztatów, w których wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk i grup społecznych. W efekcie prac i dyskusji wypracowano strategiczne kierunki rozwoju miasta w perspektywie do 2020 roku, które zostały poddane konsultacjom społecznym. Strategia obejmuje koncepcję funkcjonowania miasta na najbliższe lata ze wskazaniem wizji, misji, celów strategicznych, celów operacyjnych oraz kierunków rozwojowych. Wizja miasta Tychy została określona jako: „Tychy - miasto nowych możliwości oraz równych szans dla wszystkich mieszkańców”, misja: „Samorząd tyski działa na rzecz współpracy i partycypacji społecznej, zachęca do aktywności oraz realizacji innowacyjnych działań prorozwojowych w obszarach: społecznym, gospodarczym oraz przestrzennym”,       z kolei strategiczne cele rozwojowe to: „Wysoka jakość życia mieszkańców”, „Dobre warunki do rozwoju kapitału społecznego” i „Niskoemisyjne miasto i lider zrównoważonego rozwoju w powiązaniach regionalnych”. Wykorzystanie szans płynących z,programów krajowych i regionalnych wymagało uwzględnienia w dokumencie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz powiązania jej celów 
z regionalnymi programami strategicznymi.

Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęNowak Bożena
Osoba wprowadzająca informacjęPejs Justyna
Data wytworzenia informacji2014-04-28
  1. 2015-04-15 10:49:45 Pejs Justyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2014-04-28 10:35:31 Pejs Justyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót