Tyskie krajobrazy

Wydziały

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia (SWZ)
- Informacja -
Opis krótki Zgłoszenie osoby nadużywającej alkoholu do objęcia czynnościami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Treść

Zobowiązanie do leczenia odwykowego

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach podejmuje czynności związane z zastosowaniem obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w oparciu o uprawnienia nadane ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj.:
„Art. 4’. 3. Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powołują gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, (...) podejmujące czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Art. 24. Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, kieruje się na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
Art. 25. Na badanie, o którym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, na jej wniosek lub z własnej inicjatywy.
Art. 26. 1. Osoby, o których mowa w art. 24, jeżeli uzależnione są od alkoholu, zobowiązać można do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego. 2. O zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy, w postępowaniu nieprocesowym. 3. Sąd wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli badanie przez biegłego zostało przeprowadzone.”
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi powyższe czynności wyłącznie wobec osób zameldowanych bądź mieszkających na terenie miasta Tychy. Prośbę o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku leczenia może złożyć każda osoba (nie tylko spokrewniona) lub instytucja (np. policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, kurator itp.). Druk wniosku można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia piętro V sektor A (pok. 509) lub ze strony internetowej, a następnie wypełniony przesłać pocztą lub złożyć osobiście.
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęBińkowska Iwona
Osoba wprowadzająca informacjęFerenc Marzena
Data wytworzenia informacji2011-01-17
  1. 2021-04-19 15:28:42 Kryńska Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
  2. 2021-04-19 15:26:51 Kryńska Agnieszka - Edycja istniejącej informacji
  3. 2019-11-19 14:24:21 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2019-11-19 14:23:54 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  5. 2019-09-26 17:10:19 Szmigiel Anna - Edycja istniejącej informacji
  6. 2013-11-19 07:46:20 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
  7. 2012-10-15 15:10:14 Ferenc Marzena - Edycja istniejącej informacji
Powrót