Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XLIII/891/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Serdecznej w Tychach

2

UCHWAŁA NR XLIII/885/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach

3

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie sprostowania błędu w ogłoszonym tekście jednolitym uchwały Nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

4

UCHWAŁA NR XLIII/882/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/858/14 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkolach

5

UCHWAŁA NR XLIII/880/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2014/2015

6

UCHWAŁA NR XLIII/878/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca  2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/231/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie  wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Tychy

7

UCHWAŁA NR XLIII/876/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

8

UCHWAŁA NR XLIII/875/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia  26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Tychy

9

UCHWAŁA NR XLIII/874/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/480/12 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na okręgi wyborcze

Powrót