Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXXII/664/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013r. r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie miasta Tychy.

2

UCHWAŁA NR XXXII/663/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tychy na lata 2013-2017.

3

UCHWAŁA NR XXXII/657/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

4

UCHWAŁA NR XXXII/652/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ul. Żorskiej.

5

UCHWAŁA NR XXXII/651/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ul. Żorskiej.

6

UCHWAŁA NR XXXII/650/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy.

7

UCHWAŁA NR XXXII/649/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie  nadania  Statutu   samorządowej  instytucji  kultury -  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w  Tychach.

8

UCHWAŁA NR XXXII/647/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2013/2014.

9

UCHWAŁA NR XXXII/645/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

10

OBWIESZCZENIE RADY  MIASTA  TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały nr 0150/XXXIV/644/05 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy.

Powrót