Tyskie krajobrazy

Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XLII/702/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie

2

UCHWAŁA NR XLII/695/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach

3

UCHWAŁA NR XLII/684/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/561/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

4

UCHWAŁA NR XLII/683/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/666/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tychy lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

5

UCHWAŁA NR XLII/682/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/667/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

6

UCHWAŁA NR XLII/680/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

7

UCHWAŁA NR XLII/679/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Powrót