Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/144/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/143/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/142/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/141/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/140/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach, ul. Batorego 57

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/139/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów przedszkoli, szkół i zespołów w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/138/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego nr 1 w Tychach

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/136/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium miasta Tychy dla uczniów szkół tyskich pod nazwą „Tyskie Orły”

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/135/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/134/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie korekty udziałów właścicieli lokali w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Estkowskiego 4

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/133/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/132/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/131/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta Tychy

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/130/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej w Tychach

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/129/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/128/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/127/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na zadania inwestycyjne zgłaszane do realizacji przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/126/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie przekazania Osiedlu „Paprotka” działki nr 2059/17

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/125/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/124/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie odwołania dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Tychach

Powrót