Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/358/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/357/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/356/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/355/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/354/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Zacisze

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/353/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050/63/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/352/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050/401/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Gminy Tychy oraz powołania komisji przetargowej

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/351/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/350/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/1/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania obowiązującego przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/349/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/348/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2017r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2017 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/347/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, realizację działań termomodernizacyjnych oraz montażu instalacji OZE w budynkach indywidualnych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/346/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2017 r. powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. pn. „Organizacja dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Miasta Tychy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tychach od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.”.

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/345/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/344/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2018 – 2028

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/343/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w roku 2018

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/342/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 948/93

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/341/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie oddania w trybie bezprzetargowym 0,0250 części udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 1297/90 o powierzchni 1169 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości z przeznaczeniem na samodzielny lokal mieszkalny

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/340/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzania przetargów na wydzierżawianie gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/339/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Miasta Tychy oraz powołania komisji przetargowej.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/338/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 listopada 2017r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy al. Bielskiej

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/337/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. opracowania Strategii Rozwoju Terenów Zieleni miasta Tychy na lata 2018 – 2025+

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/336/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wskazania placówki pełniącej  funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Tychach

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/335/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 2728/99

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/334/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2667/1 położona w Tychach przy ul. Lawendowej

Powrót