Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/417/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/416/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfiki budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/415/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/414/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/413/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/412/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/411/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/410/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/314/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania środków budżetowych na wydatki jednostek organizacyjnych gminy oraz dokonywania zmian w budżecie miasta dla wszystkich dysponentów środków

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/409/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/408/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/407/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/406/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do wdrożenia systemu umożlwiającego płatności elektroniczne z wykorzystaniem kart płatniczych oraz instrumentów płatniczych umieszczonych na kartach Śląskiej Karty Usług Płatniczych

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/405/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/6/15 Prezydenta Miasta Tychy  z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy lokali , których najem  jest związany ze stosunkiem pracy  w szkołach i placówkach oświatowych

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/404/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 2661/1, 2909/1

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/403/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 4021/95

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/402/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/401/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Gminy Tychy oraz powołania komisji przetargowej

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/400/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/399/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/325/16 z dnia 08.09.2016 r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/398/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/325/16 z dnia 8.09.2016 r.

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/396/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/395/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/394/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/393/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1423/32

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/392/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/391/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 2360/92

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/390/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 692/48

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/389/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5134/88 położona w Tychach przy ul. Orlej

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/388/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 2181/43, 2183/43

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/387/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 listopada 2016 r.  w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Tychy w 2017 r.

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/386/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu wskazującego dni i godziny, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w roku 2017

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/385/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej działkę nr 5497/74

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/384/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1787/48, 1825/90, 3875/33

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/383/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2017 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

Powrót