Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/414/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/413/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/412/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/411/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  Poddziałania 9.1.1 „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT”

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/410/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu stanowiącego własność Gminy na cele umieszczenia infrastruktury sieciowej oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/409/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/408/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/407/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/406/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/405/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Żarowskiej

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/404/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Zwierzynieckiej w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/403/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/402/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/401/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonej w Tychach, przy ul. Jaroszowickiej 113

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/400/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Wojska Polskiego 18

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/399/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie we współużytkowanie wieczyste działki nr 5643/33 o powierzchni 62 m2

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/398/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/396/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/395/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/394/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad korzystania z Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (LSI 2014)

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/393/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania strategii rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2016 - 2020

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/392/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/391/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/390/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ulicy Browarowej

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/389/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/388/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/387/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Wojska Polskiego 15-15b

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/386/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

30

ZARZĄDZENIE Nr 0050/385/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/384/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/383/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/12/13 z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania Osiedlu Paprocany części działki nr 1022/27

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/382/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy a 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/381/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy inansowej miasta Tychy

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/380/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 4 w Tychach

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/379/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/378/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 03 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/377/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu  lokali mieszkalnych  o niskim stopniu nasłonecznienia

39

ZARZĄDZENIE Nr 0050/376/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tychach

Powrót