menu przedmiotowe
menu podmiotowe

WYBORY

Samorząd 2018
PDF Drukuj
Urzędnik wyborczy
1

Harmonogram dyżurów Urzędnika Wyborczego

2

Harmonogram dyżurów

Zbigniew Krzywkowski

10 października: 11:00 - 16:00
11 października: 10:00 - 15:30
15 października: 10:00 - 14:00
17 października: 10:00 - 14:00
19 października: 10:00 - 14:00

Anna Bagnowska

12 października: 10:00 - 13:30
16 października: 10:00 - 14:00
18 października: 13:00 - 17:00

Urzędowe ogłoszenia wyborcze
1

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychach w  wyborach do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Tychy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacje dla Komitetów Wyborczych
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/297/18 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego i Prezydenta Miasta Tychy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych

Informacje dla członków obwodowych komisji wyborczych
1

Terminy losowania składów obwodowych komisji wyborczych

2

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Tychy

3

 Harmonogram szkoleń

Komisje ds. przeprowadzenia głosowania

NR OKW TERMIN GODZINA
1-33 8 października 2018 r. od 16.00 do 18.00
34-68 9 października 2018 r. od 16.00 do 18.00

Komisje ds. ustalenia wyników

NR OKW TERMIN GODZINA
1-33 10 października 2018 r. od 16.00 do 18.00
34-68 11 października 2018 r. od 16.00 do 18.00

Szkolenia odbędą  się w budynku Technikum Kolejowego (dawny WSZINS) - Aleja Niepodległości 32

4

Postanowienie Komisarza Wyborczego I z dnia 2 październiak 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzień obwodowych komisji wyborczych

5

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalania wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalania wyników głosowania w wyborach

6

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzania głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzania głosowania w wyborach 

7

Harmonogram pracy do pobrania

8

Kontakt telefoniczny

1) ws. wyborów:
776-32-17
776-32-46
776-32-15
776-32-44
776-32-12

2) ws. spisu wyborców
776-35-35

9

Składy obwodowych komisji wyborczych z podaniem pełnionej funkcji - DZIEŃ

10

Składy obwodowych komisji wyborczych z podaniem pełnionej funkcji - NOC

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
1

Filmy dotyczące rejestrów wyborców znajdujące się na kanale PKW i KBW na Youtube

- wersja bez tłumacza języka migowego: https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

- wersja z tłumaczem: https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs

2

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

3

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta wraz z załącznikami

Informacje dla wyborców
1

Uchwała Nr XLVI/752/18 Rady Miasta Tychy z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na okręgi wyborcze

2

Uchwała Nr XLVII/770/18 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego

3

Uchwała Nr XLVII/771/18 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na stałe obwody głosowania

4

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego

5

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

6
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym 
7

Uchwała Nr L/823/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Tychy odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

8

Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego

9

Głosowanie korespondencyjne

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

Głosować korespondencyjnie można tylko w kraju.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego komisarzowi wyborczemu – termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 8 października 2018 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej

Adres delegatury:
Delegatura Krajowa Biura Wyborczego w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
mail:
katowice@kbw.gov.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwisko i imię (imiona)
- imię ojca
- datę urodzenia
- numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego
- oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie
- oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie
- wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie.

W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.

10

Informacja nt. spisu wyborców

11

Przewóz osób niepełnosprawnych do lokali obwodowych komisji wyborczych

W dniu wyborów istnieje możliwość przewozu osób niepełnosprawnych wraz z członkiem rodziny (opiekunem) do lokalu obwodowej komisji wyborczej w godzinach od 1400 do 1700.

Niepełnosprawni wyborcy zainteresowani przewozem proszeni są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numerem (32) 776 – 32 – 44 w terminie do dnia 18 października

12

Frekwencja

13

Kopie protokołów głosowania w obwodzie w wyborach do Rady Miasta Tychy, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Tychy, są udostępnianie w Urzędzie Miasta Tychy, Wydział Organizacyjny, Kadr i Szkolenia, pok. 214, II piętro.

14

PROTOKÓŁ ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA OBSZARZE MIASTA NA PRAWACH POWIATU TYCHY, Okręg nr 2 - WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

15

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW - WYBORY PREZYDENTA MIASTA TYCHY

16

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - WYBORY DO RADY MIASTA

Informacje Miejskiej Komisji ds. Referendum Lokalnego
Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej
1

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychach i harmonogram dyżurów

2

Harmonogram posiedzeń

18 września 15.30 – 17.30
19 września 12.00 – 14.00
24 września 15.30 – 16.30
26 września 16.00 – 24.00
27 września 14.00  16.00
3

K O M U N I K A T

Na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.– Kodeks wyborczy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.754) podaje się do publicznej wiadomości informację o terminie i miejscu przeprowadzenia losowania numerów list kandydatów  w wyborach do Rady Miasta Tychy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Publiczne losowanie numerów list zostanie przeprowadzone w dniu 28 września 2018 r. o godzinie 15:00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychach (sala nr 101).

4

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychach z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady MIasta Tychy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

5

Obwieszczenie MKW w Tychach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Tychy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

6

Obwieszczenie  Miejskiej Komisji Wyborczej w Tychach z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w wyborach Prezydenta Miasta Tychy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

7

Harmonogram posiedzeń

1 października 14.00 – 15.00
3 października 16.00 – 17.00
5 października 15.00 – 16.00
8 października 17.00 – 18.00
10 października 15.00 – 16.00
12 października 13.00 - 14.00
15 października 18.00 - 19.00
17 października 8.00 – 9.00
19 października 8.30 – 9.30
21 października od 7.00