Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XLIII/894/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przekazania skargi Pani A       T        do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Tychy

2

UCHWAŁA NR XLIII/893/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

3

UCHWAŁA NR XLIII/892/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

4

UCHWAŁA NR XLIII/891/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie nadania nazwy rondu  u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Serdecznej w Tychach

5

UCHWAŁA NR XLIII/890/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca  2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych”

6

UCHWAŁA NR XLIII/889/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Tychy, których czasookres dotychczasowej dzierżawy  przekracza 3 lata

7

UCHWAŁA NR XLIII/888/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy

8

UCHWAŁA NR XLIII/887/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Tychy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

9

UCHWAŁA Nr XLIII/886/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Cz               M                    do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr 600/98 Rady Miasta Tychy z dnia 23 kwietnia 1998 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

10

UCHWAŁA NR XLIII/885/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach

11

UCHWAŁA Nr XLIII/884/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Parku Suble w Tychach

12

UCHWAŁA NR XLIII/883/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie sprostowania błędu w Uchwale nr XLI/834/14 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

13

UCHWAŁA NR XLIII/882/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/858/14 Rady Miasta Tychy z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkolach

14

UCHWAŁA NR XLIII/881/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Centrum Nauki i Biznesu Żak Sp. z o.o. wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności w całości Uchwały nr XXXI/632/13 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

15

UCHWAŁA NR XLIII/880/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r.  w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin  zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2014/2015

16

UCHWAŁA NR XLIII/879/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2016

17

UCHWAŁA NR XLIII/878/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca  2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/231/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2011 r. w sprawie  wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Tychy

18

UCHWAŁA NR XLIII/877/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

19

UCHWAŁA NR XLIII/876/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014 r.

20

UCHWAŁA NR XLIII/875/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia  26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Tychy

21

UCHWAŁA NR XLIII/874/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/480/12 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Miasta Tychy na okręgi wyborcze

22

UCHWAŁA NR XLIII/873/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych przez Komisję Samorządową konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Karolina”

23

UCHWAŁA NR XLIII/872/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2014 r.

24

UCHWAŁA NR XLIII/871/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany na funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

25

UCHWAŁA NR XLIII/870/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr  0150/III/18/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)

Powrót