Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XXXII/668/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

2

UCHWAŁA NR XXXII/667/13  RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXIV/541/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012r w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie.

3

UCHWAŁA NR XXXII/666/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stowarzyszenia pod nazwą Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z siedzibą w Gliwicach.

4

UCHWAŁA NR XXXII/665/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/724/09 Rady Miasta Tychy z dnia  25 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy edycja III (aktualizacja) z późniejszymi zmianami.

5

UCHWAŁA NR XXXII/664/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie miasta Tychy.

6

UCHWAŁA NR XXXII/663/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Tychy na lata 2013-2017.

7

UCHWAŁA NR XXXII/662/13 RADY MIASTA TYCHY dnia 27 czerwca 2013 r. sprawie  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy.

8

UCHWAŁA NR XXXII/661/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach.

9

UCHWAŁA NR XXXII/660/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego w Tychach.

10

UCHWAŁA Nr XXXII/659/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXX/621/13 Rady Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów w Tychach.

11

UCHWAŁA NR XXXII/658/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

12

UCHWAŁA NR XXXII/657/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

13

UCHWAŁA NR XXXII/656/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Edukacji.

14

UCHWAŁA NR XXXII/655/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości przy ul. Nowej w Tychach.

15

UCHWAŁA NR XXXII/654/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Nałkowskiej

16

UCHWAŁA NR XXXII/653/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy alei pomiędzy Kościołem p.w. Bł. Karoliny Kózkówny a Aleją Marszałka Piłsudskiego.

17

UCHWAŁA NR XXXII/652/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ul. Żorskiej.

18

UCHWAŁA NR XXXII/651/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ul. Żorskiej.

19

UCHWAŁA NR XXXII/650/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Tychy.

20

UCHWAŁA NR XXXII/649/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie  nadania  Statutu   samorządowej  instytucji  kultury -  Miejskiej  Bibliotece  Publicznej  w  Tychach.

21

UCHWAŁA NR XXXII/648/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą nr XXXI/632/13 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

22

UCHWAŁA NR XXXII/647/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2013/2014.

23

UCHWAŁA NR XXXII/646/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy.

24

UCHWAŁA NR XXXII/645/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2013 r.

25

UCHWAŁA NR XXXII/644/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Mediateka XXI w. w Tychach. Rewitalizacja obiektu po Zespole Szkół Municypalnych”.

26

UCHWAŁA NR XXXII/643/13 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2013 r.

Powrót