Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR XX/454/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność radnego miasta Tychy.

2

UCHWAŁA NR XX/453/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Prezydenta Miasta Tychy w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

3

UCHWAŁA NR XX/452/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/297/11 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

4

UCHWAŁA NR XX/451/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.

5

UCHWAŁA NR XX/450/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr XIV/280/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów kolejowych na trasie Tychy Miasto – Katowice, Katowice – Tychy Miasto w roku 2012.

6

UCHWAŁA NR XX/449/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadania własnego gminy obejmującego sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych polegającego na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji parku wodnego w Tychach.

7

UCHWAŁA NR XX/448/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXV/534/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie „Taryfy Pomarańczowej”.

8

UCHWAŁA NR XX/447/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie proponowanych zmian granic administracyjnych między gminą Kobiór a Miastem Tychy.

9

UCHWAŁA NR XX/446/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kościelnej i Pogodnej w Tychach – część północno-zachodnia.

10

UCHWAŁA NR XX/445/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Miasta Tychy nieruchomości należącej do Agencji Nieruchomości Rolnych.

11

UCHWAŁA NR  XX/444/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/210/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

12

UCHWAŁA NR  XX/443/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/102/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

13

UCHWAŁA NR  XX/442/12 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasokres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.

14

UCHWAŁA NR XX/441/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Tychach przy zbiegu ulic Sikorskiego i Nad Jeziorem.

15

UCHWAŁA NR  XX/440/12 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie 14 lokali mieszkalnych wraz z ułamkową częścią gruntu w prawie użytkowania wieczystego od Polskich Kolei Państwowych S.A.

16

UCHWAŁA NR XX/439/12 RADY MIASTA TYCHY  z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Grota Roweckiego 

17

UCHWAŁA NR XX/438/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu właściwości Wojewody Śląskiego dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami.

18

UCHWAŁA NR  XX/437/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia  Miasta Tychy  do realizacji  programu „Aktywny samorząd” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

19

UCHWAŁA NR XX/436/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku.

20

UCHWAŁA NR XX/435/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę pełnomocnika Centrum Nauki i Biznesu „Żak” - adwokata Witolda Owczarka, Kancelaria Adwokacka Porczyński Owczarek i Spółka wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

21

UCHWAŁA NR XX/434/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek  niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

22

UCHWAŁA NR XX/433/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Tychach przy al. Piłsudskiego 10 o dwuletnim i trzyletnim cyklu kształcenia w zasadniczą szkołę zawodową o trzyletnim cyklu kształcenia

23

UCHWAŁA NR XX/432/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11 o dwuletnim i trzyletnim cyklu kształcenia w zasadniczą szkołę zawodową o trzyletnim cyklu kształcenia.

24

UCHWAŁA NR XX/431/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/98/11 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Tychy.

25

UCHWAŁA NR XX/430/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2012/2013.

26

UCHWAŁA NR XX/429/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.

27

UCHWAŁA NR XX/428/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

28

UCHWAŁA NR XX/427/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012 r

29

UCHWAŁA NR XX/426/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Tychy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

30

UCHWAŁA NR XX/425/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/304/12 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Placu Baczyńskiego – Pasaż Kulturalny „Andromeda”.

31

UCHWAŁA NR XX/424/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, udzielonego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-024/09-00, zawartej w dniu 04 maja 2012 roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

32

UCHWAŁA NR XX/423/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r.  w sprawie wyborów uzupełniających ławników Sądu Okręgowego w Katowicach.

33

UCHWAŁA NR XX/422/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Statucie samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Teatr Mały w Tychach”.

34

UCHWAŁA NR XX/421/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2012 r.

Powrót