Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

UCHWAŁA NR IX/179/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy

2 UCHWAŁA NR IX/178/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Volkswagen Golf na własność miasta Tychy
3 UCHWAŁA NR IX/177/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przejęcia pojazdu marki Peugeot na własność miasta Tychy
4 UCHWAŁA NR IX/176/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zaakceptowania wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
5 UCHWAŁA NR IX/175/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla miasta Tychy” za okres od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2010r.
6 UCHWAŁA NR IX/174/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”
7 UCHWAŁA NR IX/173/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przedłużenia umów najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy, których czasokres dotychczasowego najmu przekracza 3 lata
8 UCHWAŁA NR IX/172/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej w Tychach
9 UCHWAŁA NR IX/171/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta Tychy
10 UCHWAŁA NR IX/170/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad obciążania służebnością przesyłu nieruchomości gminnych
11 UCHWAŁA NR IX/169/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Żłobkowi Miejskiemu w Tychach bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
12 UCHWAŁA NR IX/168/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Świerkowej.
13

UCHWAŁA NR IX/167/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Sikorskiego 17

14 UCHWAŁA NR IX/166/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
15 UCHWAŁA NR IX/165/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
16 UCHWAŁA NR IX/164/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Żorskiej.
17 UCHWAŁA NR IX/163/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym gruntu położonego w Tychach przy ul. Nałkowskiej.
18 UCHWAŁA NR IX/162/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
19 UCHWAŁA NR IX/161/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Tyski Sport Spółki Akcyjnej w Tychach
20

UCHWAŁA NR IX/160/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30. czerwca 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach

21

UCHWAŁA NR IX/159/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/81/11 Rady Miasta Tychy z dnia 31. marca 2011 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach.

22

UCHWAŁA NR IX/158/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr 0150/770/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie gminnego programu pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania groźbie eksmisji.

23

UCHWAŁA NR IX/157/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XX/422/08 z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zawierania porozumień z innymi gminami w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania publicznego dotyczącego wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Tychy dzieci zamieszkałych na terenie innej gminy oraz przekazania środków finansowych na realizację powyższego zadania

24

UCHWAŁA NR IX/156/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/744/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic ich obwodów

25

UCHWAŁA NR IX/155/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

26 UCHWAŁA NR IX/154/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie.
27 UCHWAŁA NR IX/153/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044
28 UCHWAŁA NR IX/152/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2011 r.
29

UCHWAŁA NR IX/151/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLVIII/1077/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28.10.2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

30

UCHWAŁA NR IX/150/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/36/11 Rady Miasta Tychy z dnia 27.01.2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”

31 UCHWAŁA Nr IX/149/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.
32 UCHWAŁA Nr IX/148/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.
33 UCHWAŁA NR IX/147/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta Tychy w 2010 r.
34 UCHWAŁA NR IX/146/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2011 r.
35 UCHWAŁA NR IX/145/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego Pana Henryka Śliwińskiego
36

UCHWAŁA NR IX/144/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/18/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

37

UCHWAŁA NR IX/143/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/19/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących komisji stałych oraz Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.

Powrót