Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1998 - 2002
1 Uchwała Nr 0150/175/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu stanowiących składniki stawek wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego
2

Uchwała Nr 0150/174/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. o zmianie uchwały nr 7/98 Rady Miasta Tychy z dnia 17 listopada 1998 roku w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

3 Uchwała Nr 0150/173/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 w Tychach
4 Uchwała Nr 0150/172/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie przedmiotu działania komisji stałych Rady Miasta Tychy
5 Uchwała Nr 0150/171/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. w prawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Tychach
6 Uchwała Nr 0150/170/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie Gminy Tychy
7 Uchwała Nr 0150/169/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zmian statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwa: Szpital Miejski w Tychach zatwierdzonego uchwałami Rady Miejskiej w Tychach nr 523/97 z dnia 30.10.1997 r., nr 599/98 z dnia 23.04.1998 r. i nr 647/98 z dnia 17.06.1998 r. (jednolity tekst ogłoszony uchwałą nr 01264/161/98 Zarządu Miasta Tychy z 24.06.1998 r.)
8

Uchwała Nr 0150/168/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. zmieniająca uchwałę nr 636/98 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Żłobek Miejski w Tychach

9 Uchwała Nr 0150/167/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie przekształcenia Podstawowej Szkoły Muzycznej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach
10 Uchwała Nr 0150/166/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkół Podstawowych nr 3, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 22, 23, 37, 40 oraz Przedszkola nr 2 i III Liceum Ogólnokształcącego w Tychach
11

Uchwała Nr 0150/165/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. o utworzeniu środka specjalnego przy Miejskim Inspektoracie Weterynarii w Tychach oraz o zmianie uchwały Nr 36/99 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 1999 r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 1999 rok

12 Uchwała Nr 0150/164/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 1999 rok
13 Uchwała Nr 0150/163/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 1998 rok i udzielenia absolutorium
14 Uchwała Nr 0150/162/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Tychy pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital miejski w Tychach
15 Uchwała Nr 0150/161/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy
16 Uchwała Nr 0150/160/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie odwołania pana radnego Michała Gramatyki z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy, w związku ze złożoną rezygnacją i wyborem na Przewodniczącego Rady Miasta Tychy
17 Uchwała Nr 0150/159/99 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Tychy
Powrót