Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1994 - 1998
1 Uchwała Nr 0150/134/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 27 kwietnia 1995 r. dotycząca opinii w sprawie wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w miejscach wyznaczonych na terenie miasta Tychy
2 Uchwała Nr 0150/133/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Statutowej o członka spoza Rady Pana Czesława Martysza
3 Uchwała Nr 0150/132/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie odwołania że składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu członków spoza Rady
4 Uchwała Nr 0150/131/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie odwołania że składu osobowego Komisji Inicjatyw Lokalnych członka spoza Rady
5 Uchwała Nr 0150/130/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego członków spoza Rady, Komisji Inicjatyw Lokalnych
6 Uchwała Nr 0150/129/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Inicjatyw Lokalnych o Pana Radnego Jana Cofałę
7 Uchwała Nr 0150/128/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie nadania nazwy ulicy (ul. Świerczyniecka)
8 Uchwała Nr 0150/127/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta opłaty targowej na targowisku w Tychach przy ul. Dębowej oraz ustalenia wysokości jego wynagrodzenia
9 Uchwała Nr 0150/126/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/230/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 05.03.1992r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów z póź. zmianami
10 Uchwała Nr 0150/125/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/439/94 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 10 lutego 1994r. dot. Wskazania banku prowadzącego obsługę kasową Gminy
11 Uchwała Nr 0150/124/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie podziału środków budżetowych dla Rad Osiedli uchwalonych uchwałą Nr 97 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 23 lutego 1995r. w sprawie budżetu na 1995r.
12 Uchwała Nr 0150/123/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Tychy na 1995r.
13 Uchwała Nr 0150/122/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 27 kwietnia 1995 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 1994r. i udzielenia absolutorium
14 Uchwała Nr 0150/121/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 kwietnia 1995 r. w sprawie stawki godzinowej za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki środowiskowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
15 Uchwała Nr 0150/120/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 kwietnia 1995 r. w sprawie stawki wyżywieniowej w Domu Dziennego Pobytu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tychach ul. Batorego 57
16 Uchwała Nr 0150/119/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 kwietnia 1995 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Doraźnej ds. mieszkaniowych o Pana Radnego Józefa Kantora
17 Uchwała Nr 0150/118/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 kwietnia 1995 r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia jednolitego tekstu regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Tychach
18 Uchwała Nr 0150/117/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 kwietnia 1995 r. w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej
19 Uchwała Nr 0150/116/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 kwietnia 1995 r. w sprawie przekształcenia Pracowni Protetyki Stomatologicznej w Tychach
20 Uchwała Nr 0150/115/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 kwietnia 1995 r. w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Parafią Katolicką p.w. Św. Marii Magdaleny w Tychach a Gminą Miejską Tychy
21 Uchwała Nr 0150/114/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie finansowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach
22 Uchwała Nr 0150/113/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 6 kwietnia 1995 r. o wstąpieniu Pana Jana Cofały w miejsce Pana Czesława Martysza w związku ze zrzeczeniem się mandatu radnego
23 Uchwała Nr 0150/112/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 7 kwietnia 1995 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 34/94 z dnia 30.09.1994r. dotyczącej taryfy biletowej wraz z cennikiem, na liniach komunikacyjnych obsługiwanych na zlecenie Tyskiego Porozumienia Komunalnego w zakresie komunikacj
24 Uchwała Nr 0150/111/95 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie wyboru delegata do sejmiku samorządowego
Powrót