Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 1990 - 1994
1 Uchwała Nr 0150/XXIV/373/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmian założeń do Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Tychy dotyczących dzielnic Wartogłowiec, Jaroszowice i Cielmice.
2 Uchwała Nr 0150/XXIV/372/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie opinii dotyczącej rządowego projektu reformy administracji publicznej.
3 Uchwała Nr 0150/XXIV/371/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Tychach w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Batorego 23 na rzecz dotychczasowego najemcy.
4 Uchwała Nr 0150/XXIV/370/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Tychach, w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Arkadowej 8a, na rzecz dotychczasowego najemcy.
5 Uchwała Nr 0150/XXIV/369/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie opracowania modelu funkcjonowania sportu wyczynowego w Tychach.
6 Uchwała Nr 0150/XXIV/368/93 z dnia 4 marca 1993r. o zmianie Uchwały Rady Miejskiej Nr XXI/298/92 z dn. 24.09.1992r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie miasta Tychy będących parkingami płatnymi niestrzeżonymi oraz wysokości pobieranych opłat za korzystanie z tych parkingów.
7 Uchwała Nr 0150/XXIV/367/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/230/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 05.03.1992r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk i ich regulaminów oraz uchwały Nr XVII/234/92 Rady miejskiej w Tychach z dnia 05.03.1992r. w sprawie ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej na targowiskach i w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu.
8 Uchwała Nr 0150/XXIV/366/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie zmian w składzie osobowym komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Opieki Społecznej (odwołano p. D. Mól; powołano P. J. Wrożynę).
9 Uchwała Nr 0150/XXIV/365/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Systemów Technicznych i budownictwa Komunalnego członka spoza Rady (W. Duda).
10 Uchwała Nr 0150/XXIV/364/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie dokonania wydatków ze środków specjalnych na 1993r.
11 Uchwała Nr 0150/XXIV/363/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie zmian w wydatkach budżetu miasta na 1993r.
12 Uchwała Nr 0150/XXIV/362/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie powołania Komisji doraźnej do opracowania perspektywicznego programu rozwoju gospodarczego miasta.
13 Uchwała Nr 0150/XXIV/361/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie udzielenia poparcia dla Uchwały Rady miejskiej w Tarnowskich Górach Nr XLII/ 339/92 z dnia 26. 10.1992r.
14 Uchwała Nr 0150/XXIV/360/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie zmian w statucie Gminy Miejskiej Tychy.
15 Uchwała Nr 0150/XXIV/359/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie odwołania ze stanowiska Przewodniczącego Komisji Finansów oraz Przewodniczącego Komisji Inicjatyw Gospodarczych, rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Pana Andrzeja Stokłosy.
16 Uchwała Nr 0150/XXIV/358/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr kat. 1952/24 położonej w Tychach przy ul. Damrota, o pow. 208m2 w trybie bezprzetargowym celem racjonalnego zagospodarowania terenu poszerzenia działki przyległej oznaczonej nr kat. 1473/24.
17 Uchwała Nr 0150/XXIV/357/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Ks. J. Brzozy.
18 Uchwała Nr 0150/XXIV/356/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie wyrażenia zgody ma zbycie garaży wraz z ułamkową częścią gruntu.
19 Uchwała Nr 0150/XXIV/355/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Tychach u zbiegu al. Bielskiej i Al. Marszałka Piłsudskiego z przeznaczeniem na zabudowę stacją paliwową.
20 Uchwała Nr 0150/XXIV/354/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Tychach przy ul. Krasickiego, składającego się z działek Nr: 3653/65, 3654/65, 3656/65, 3657/65, 3658/65, 3659/65, 3660/65, 3661/65, 3662/65. Zbycie działek 3662/65, 3661/65, 3661/65, 3660/65, 3654/65 nastąpi w drodze bezprzetargowej.
21 Uchwała Nr 0150/XXIV/353/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie zawarcia porozumienia gmin pod nazwą „Czysta rzeka Gostynka”.
22 Uchwała Nr 0150/XXIV/352/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie zatwierdzenia zmian fragmentów szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Stare Tychy, zatwierdzonego uchwałą MRN IX/45/86 z dnia 02.01.1986r./ opubl. W Dz. U. Woj. katowickiego nr 2 poz.60 z dnia 15.04.1986/ przedłużonego uchwalą RM nr IX/100/91 z dnia 16.05.1991r. /opubl. W Dz.U. Woj. katowickiego nr 7 poz. 113 z dnia 29.06.1991r./.
23

Uchwała Nr 0150/XXIV/351/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie zatwierdzenia zmian fragmentów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy zatwierdzonego uchwałą z dnia 30.01.1979r. przedłużonego uchwałą nr IX/43/86 Rady miejskiej w Tychach z dnia 02.01.1986r. /opublik. W Dz. U. Woj. Katowickiego nr 2 poz. 58 z dnia 15.04.1986r. / oraz uchwałą nr IX/99/91 RM w Tychach z dnia 16.05.1991r. / opublik. W Dz. U. Województwa Katowickiego nr 7 poz. 113 z dnia 29.06.91r.

24 Uchwała Nr 0150/XXIV/350/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania gruntów rolnych, przewidzianych ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy na cele budownictwa mieszkaniowego, zatwierdzonego uchwała WRN w Katowicach Nr XXI/74/79 z dnia 30.06.1979r. /Dz.Urz. nr 5/79/, przedłużoną chwałą Nr IX/43/86 MRN w Tychach z dnia 02.01.1986r. / dz. Urz. WRN w Katowicach Nr 2, poz. 58 z dnia 15.04.1986r./ , oraz zmianami fragmentów tego planu, zatwierdzonymi : Uchwałą Nr XXIII/125/88 MRN w Katowicach z dnia 14.04 1988r. /Dz. Urz. WRN w Katowicach Nr 8/88, poz. 242/ oraz Uchwała RM w tychach Nr XVI/ 198/92 z dnia 16.01.1992r. /Dz.Urz. Wojewody Katowickiego Nr 4, poz.5 6 z dnia 27.04.1992r./.
25 Uchwała Nr 0150/XXIV/349/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Tychach w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Braterskiej 1 na rzecz dotychczasowego najemcy.
26 Uchwała Nr 0150/XXIV/348/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Tychach w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Grota Roweckiego 63 na rzecz dotychczasowego najemcy.
27 Uchwała Nr 0150/XXIV/347/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w Tychach w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Estetycznej 1 na rzecz dotychczasowego najemcy.
28 Uchwała Nr 0150/XXIV/346/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego położonego w tychach w budynku wielomieszkaniowym przy Al. Niepodległości 35 na rzecz dotychczasowego najemcy
29 Uchwała Nr 0150/XXIV/345/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie opracowania projektu zasad polityki Gminy miasta Tychy w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienie lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
30 Uchwała Nr 0150/XXIV/344/93 z dnia 4 marca 1993r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tychach (Marian Kubic).
Powrót