Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XL/913/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXVI/683/05 Rady Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich w Tychach.

2

UCHWAŁA NR 0150/XL/912/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/569/2001 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2001r. w sprawie lokalizacji targowisk miejskich i określenia zasad oraz warunków prowadzenia handlu na tych targowiskach

3 UCHWAŁA NR 0150/XL/911/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy, położonego przy ul. Edukacji 11 (były Internat Zespołu Szkół Nr 5) w trybie bezprzetargowym na rzecz Społecznego Towarzystwa Oświatowego
4 UCHWAŁA NR 0150/XL/910/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy, położonego przy ul. Edukacji 11 (były Internat Zespołu Szkół Nr 5) w trybie bezprzetargowym na rzecz S.C. Katarzyna Nowicka, Agnieszka Borzęcka - Przedszkole „SMYKI”.
5 UCHWAŁA NR 0150/XL/909/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy, położonego przy ul. Edukacji 11 (były Internat Zespołu Szkół Nr 5) w trybie bezprzetargowym na rzecz Fundacji Internationaler Bund Polska
6

UCHWAŁA NR 0150/XL/908/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. określająca warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste

7 UCHWAŁA NR 0150/XL/907/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia nieruchomości stanowiących własność gminy, na czas nieokreślony
8 UCHWAŁA NR 0150/XL/906/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 1106/64 położonej w rejonie ulic Dworcowej i Andersa w Tychach
9 UCHWAŁA NR 0150/XL/905/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
10

UCHWAŁA NR 0150/XL/904/2010 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXV/803/2009 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2009 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach i przekazanie zadań likwidowanego szpitala niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Szpital Miejski Spółka z o. o. w Tychach.

11

UCHWAŁA NR 0150/XL/903/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XXXVI/826/09 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

12 UCHWAŁA Nr 0150/XL/902/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku
13

UCHWAŁA NR 0150/XL/901/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu oświaty

14 UCHWAŁA NR 0150 XL/900/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11
15 UCHWAŁA NR 0150/XL/899/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 18 w Tychach
16 UCHWAŁA Nr 0150/XL/898/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 r.
17

UCHWAŁA NR 0150/XL/897/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających gminie Tychy lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

18

UCHWAŁA NR 0150/XL/896/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/33/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wyboru zastępców przewodniczących komisji stałych oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy (z późn. zm.)

19 UCHWAŁA NR 0150/XL/895/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Doraźnej Komisji Statutowej
20 UCHWAŁA NR 0150/XL/894/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/VII/168/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej Rady Miasta.
21

UCHWAŁA NR 0150/XL/893/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/V/115/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miasta ds. opracowania projektów statutów jednostek pomocniczych miasta (z późn. zm.).

22

UCHWAŁA NR 0150/XL/892/10 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.).

Powrót