Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/XVII/380/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. dotycząca zmiany UCHWAŁY NR 0150/XVI/336/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

2

UCHWAŁA NR 0150/XVII/379/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani W        W         na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach oraz Urzędu Miasta Tychy

3 UCHWAŁA NR 0150/XVII/378/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji Uchwały Nr 0150/XIX/416/04 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 - 2008
4

UCHWAŁA NR 0150/XVII/377/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XV/314/07 Rady Miasta Tychy z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

5

UCHWAŁA NR 0150/XVII/376/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy

6 UCHWAŁA NR 0150/XVII/375/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego
7 UCHWAŁA NR 0150/XVII/374/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Piłsudskiego, Beskidzką i linią kolejową
8

UCHWAŁA NR 0150/XVII/373/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Lokalnej

9 UCHWAŁA NR 0150/XVII/372/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Tychy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
10 UCHWAŁA NR 0150/XVII/371/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 w Zespole Szkół nr 7 w Tychach przy ul. Browarowej 1a
11 UCHWAŁA Nr 0150/XVII/370/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku
12 UCHWAŁA Nr 0150/XVII/369/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2008 rok
13 UCHWAŁA NR 0150/XVII/368/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach
14 UCHWAŁA NR 0150/XVII/367/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta Tychy
15 UCHWAŁA NR 0150/XVII/366/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Tychy
16 UCHWAŁA NR 0150/XVII/365/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie Statutu Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach
17 UCHWAŁA NR 0150/XVII/364/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki pod nazwą „GMINNE WODOCIĄGI” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością w Tychach
18 UCHWAŁA NR 0150/XVII/363/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach
19 UCHWAŁA NR 0150/XVII/362/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
20 UCHWAŁA NR 0150/XVII/361/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach
21 UCHWAŁA NR 0150/XVII/360/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach
22 UCHWAŁA NR 0150/XVII/359/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychy
23 UCHWAŁA NR 0150/XVII/358/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach
24 UCHWAŁA NR 0150/XVII/357/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych
25 UCHWAŁA NR 0150/XVII/356/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Tychach
26 UCHWAŁA NR 0150/XVII/355/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach
27 UCHWAŁA NR 0150/XVII/354/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach
28 UCHWAŁA NR 0150/XVII/353/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy
29 UCHWAŁA NR 0150/XVII/352/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach
30 UCHWAŁA NR 0150/XVII/351/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach
31 UCHWAŁA NR 0150/XVII/350/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo Wychowawczego w Tychach
32 UCHWAŁA NR 0150/XVII/349/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Izby Wytrzeźwień w Tychach .
33

UCHWAŁA NR 0150/XVII/348/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XIII/239/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003 roku w sprawie Statutu Osiedla „Paprotka”

34 UCHWAŁA NR 0150/XVII/347/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych przez Doraźną Komisję Rady Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla "Paprotka" w sprawie projektu zmiany Statutu Osiedla „Paprotka”
35

UCHWAŁA NR 0150/XVII/346/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/10/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji stałych oraz przewodniczącego i sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy, w zakresie dotyczącym wyboru przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych

36

UCHWAŁA NR 0150/XVII/345/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/III/33/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie wyboru zastępców przewodniczących komisji stałych oraz Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

37

UCHWAŁA NR 0150/XVII/344/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/10/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji stałych oraz Przewodniczącego i Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy

38

UCHWAŁA NR 0150/XVII/343/08 RADY MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. zmienionej Uchwałą Nr 0150/III/32/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

Powrót