Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2006 - 2010
1

UCHWAŁA NR 0150/IV/109/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa K            i H               K                   na działalność Rady Osiedla Stare Tychy.

2

UCHWAŁA NR 0150/IV/108/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa G           i R                  J                      na działalność Prezydenta Miasta Tychy.

3 UCHWAŁA NR 0150/IV/107/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
4 UCHWAŁA NR 0150/IV/106/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
5 UCHWAŁA NR 0150/IV/105/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Barwnej i granicy administracyjnej miasta.
6 UCHWAŁA NR 0150/IV/104/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”
7

UCHWAŁA NR 0150/IV/103/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Piaskowej i Świerkowej.

8 UCHWAŁA NR 0150/IV/102/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Miodowej, Pasterskiej, Samochodowej i Dworskiej.
9 UCHWAŁA NR 0150/IV/101/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Turyńskiej.
10

UCHWAŁA NR 0150/IV/100/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007r r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXXVII/700/05 Rady Miasta Tychy z dnia 1 września 2005r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum.

11 UCHWAŁA NR 0150/VI/99/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w Katowicach z przeznaczeniem na zakup dwóch defibrylatorów i monitorów do stacjonarnego monitorowania pacjentów w Oddziale Kardiologicznym.
12 UCHWAŁA NR 0150/IV/98/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie powołania Rady Społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach.
13 UCHWAŁA NR 0150/IV/97/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji VI Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 6 w Tychach przy al. Piłsudskiego 10.
14 UCHWAŁA NR 0150/IV/96/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji V Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 5 w Tychach przy ul. Edukacji 11.
15 UCHWAŁA NR 0150/IV/95/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach przy al. Bielskiej 100.
16 UCHWAŁA NR 0150/IV/94/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do stopniowej likwidacji III Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 3 w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11.
17 UCHWAŁA NR 0150/IV/93/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do wydawania indywidualnych decyzji w zakresie oświaty.
18 UCHWAŁA NR 0150/IV/92/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy na 2007 rok.
19 UCHWAŁA NR 0150/IV/91/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2007 r.
20 UCHWAŁA NR 0150/IV/90/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach.
21 UCHWAŁA NR 0150/IV/89/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.
22 UCHWAŁA NR 0150/IV/88/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach.
23 UCHWAŁA NR 0150/IV/87/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Usług Opiekuńczo Wychowawczego w Tychach.
24 UCHWAŁA NR 0150/IV/86/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych.
25 UCHWAŁA NR 0150/IV/85/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach.
26 UCHWAŁA NR 0150/IV/84/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach.
27 UCHWAŁA NR 0150/IV/83/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.
28 UCHWAŁA NR 0150/IV/82/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Tychach.
29 UCHWAŁA NR 0150/IV/81/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Izby Wytrzeźwień w Tychach.
30 UCHWAŁA NR 0150/IV/80/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
31 UCHWAŁA NR 0150/IV/79/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychy.
32 UCHWAŁA NR 0150/IV/78/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach.
33 UCHWAŁA NR 0150/IV/77/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach .
34 UCHWAŁA NR 0150/IV/76/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach .
35

UCHWAŁA NR 0150/IV/75/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały NR 0150/III/68/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na I półrocze 2007 r.

36 UCHWAŁA NR 0150/IV/74/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie Statutu Osiedla „Z - 1”
37 UCHWAŁA NR 0150/IV/73/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych przez Doraźną Komisję Rady Miasta konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z - 1”.
38

UCHWAŁA NR 0150/IV/72/07 RADY MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany uchwał dotyczących zarządzenia w dniu 11 marca 2007 r. wyborów do Rad Osiedli: Teresa, Weronika, Stare Tychy, "Z", Urszula, Karolina, Honorata, Jaroszowice-Urbanowice-Wygorzele.

Powrót