Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XLII/702/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie

2

UCHWAŁA NR XLII/701/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023

3

UCHWAŁA NR XLII/700/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

4

UCHWAŁA NR XLII/699/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat)

5

UCHWAŁA NR XLII/698/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości

6

UCHWAŁA NR XLII/697/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Wojska Polskiego

7

UCHWAŁA NR XLII/696/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach  przy ul. Objazdowej

8

UCHWAŁA NR XLII/695/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Jaśkowickiej w Tychach

9

UCHWAŁA NR XLII/694/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej w Tychach

10

UCHWAŁA NR XLII/693/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nadania parkowi położonemu na terenie Miasta Tychy nazwy  "Rodzinny Park bł. Karoliny"

11

UCHWAŁA NR XLII/692/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

12

UCHWAŁA NR XLII/691/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

13

UCHWAŁA NR XLII/690/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2022

14

UCHWAŁA NR XLII/689/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

15

UCHWAŁA NR XLII/688/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok

16

UCHWAŁA NR XLII/687/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku

17

UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR XLII/686/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Gminą Miedźna dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego, Zbór w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania 

18

UCHWAŁA NR XLII/685/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

19

UCHWAŁA NR XLII/684/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/561/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

20

UCHWAŁA NR XLII/683/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/666/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tychy lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

21

UCHWAŁA NR XLII/682/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/667/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

22

UCHWAŁA NR XLII/681/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

23

UCHWAŁA NR XLII/680/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

24

UCHWAŁA NR XLII/679/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Powrót