Tyskie krajobrazy

Uchwały Rady Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

UCHWAŁA NR XXVII/467/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie

2

UCHWAŁA NR XXVII/466/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tychy” na okres od dnia 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku

3

UCHWAŁA NR XXVII/465/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2016

4

UCHWAŁA NR XXVII/464/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony)

5

UCHWAŁA NR XXVII/463/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej część działki nr kat. 3656/95, stanowiącej własność Gminy

6

UCHWAŁA NR XXVII/462/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu Partycypacyjnego na 2018 rok

7

UCHWAŁA NR XXVII/461/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

8

UCHWAŁA NR XXVII/460/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017 - 2020

9

UCHWAŁA NR XXVII/459/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

10

UCHWAŁA NR XXVII/458/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

11

UCHWAŁA NR XXVII/457/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

12

UCHWAŁA NR XXVII/456/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

13

UCHWAŁA NR XXVII/455/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

14

UCHWAŁA NR XXVII/454/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku

15

UCHWAŁA NR XXVII/453/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Tychy

16

UCHWAŁA NR XXVII/452/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Tychy

17

UCHWAŁA NR XXVII/451/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

18

UCHWAŁA NR XXVII/450/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

19

UCHWAŁA NR XXVII/449/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/15 Rady Miasta Tychy z dnia  29 stycznia 2015 r. w sprawie  wyboru Zastępców Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Tychy

20

UCHWAŁA NR XXVII/448/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/5/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Miasta Tychy

21

UCHWAŁA NR XXVII/447/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy

Powrót